Σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπαιδευτικών επέρχονται με τον νέο ασφαλιστικό νόμο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή και οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να τεθεί επισήμως σε εφαρμογή.

Σε επεξηγηματικό κείμενο των διατάξεων του νέου νόμου που συνέταξε ο κ. Ι. Μπαλάγκας, ειδικός συνεργάτης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), επισημαίνεται ότι επέρχονται δυσμενείς αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, ιδιαιτέρως των μητέρων με ανήλικα παιδιά, καθώς και των τρίτεκνων μητέρων για τους δασκάλους, αλλά και τους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει άλλωστε για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ορίζεται ωστόσο στην παρ. 11 του άρθρου 6 αυτού του νόμου, όπως ακριβώς και στον νόμο 3847 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαΐου 2010, ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης ως 31.12.2010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νέου νόμου.

Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες ως τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις, που αφορούν τόσο τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και τον υπολογισμό της σύνταξης.

Με απλά λόγια, όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ως 31.12.2010, μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και το 2011 και το 2015 και οποιαδήποτε άλλη χρονολογία, χωρίς καμία μεταβολή ούτε στα όρια ηλικίας, ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης, ενώ δεν θα έχουν «ποινή» στο ύψος της σύνταξής τους αν φύγουν μετά το 2010.

 

Ποιοι γλιτώνουν από τις επώδυνες αλλαγές

Οι ασφαλισμένοι δάσκαλοι και καθηγητές που θα διατηρήσουν το υφιστάμενο ασφαλιστικό καθεστώς και δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος, ανεξαρτήτως αν μείνουν ή όχι στην εργασία τους, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 

Μια σημαντική εξαίρεση για την 25ετία

Με την παρ. 5 του άρθρου 6 αυτού του νόμου καταργείται δυστυχώς μια σημαντική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς που έδινε η παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3075/2002. Ο νόμος αυτός, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποχωρούν με 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών, όσοι απ’ αυτούς είχαν διοριστεί ως 31.12.82 και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών όσοι διορίζονταν μετά την 1.1.83. Η διάταξη αυτή του Ν. 3075 καταργείται από 1.1.2011.

Ωστόσο στηριζόμενοι στην παρ. 11 του άρθρου 6 αυτού του νόμου περί μη εφαρμογής των αλλαγών σε αυτούς που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης ως 31.12.2010, ύστερα και από σχετική επιβεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μπορούμε να βεβαιώσουμε τα εξής:

α) Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν ως 31.12.82 έχουν θεμελιώσει όλοι συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και επομένως δεν θίγονται από την κατάργηση αυτής της διάταξης.

Αυτοί μπορούν να αποχωρήσουν όταν συμπληρώσουν τα 30 χρόνια υπηρεσίας (όσοι δεν τα έχουν συμπληρώσει) και όταν συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους. Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες, ενώ ο χρόνος ασφάλισης σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.) υπολογίζεται μετά την 25ετία για τη συμπλήρωση της 30ετίας. Η περαιτέρω παραμονή τους στην υπηρεσία μετά το 2010 δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη συνταξιοδοτική τους κατάσταση ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης.

β) Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν από 1.1.83 και μετά, αν ως 31.12.2010 συμπληρώνουν 25ετία θα μπορέσουν να αποχωρήσουν όταν συμπληρώσουν 30 έτη υπηρεσίας και όταν θα έχουν και το 60ό έτος της ηλικίας, όποτε αποκτήσουν αυτές τις προϋποθέσεις. Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για αυτή την κατηγορία υπολογίζεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες. Ο ελάχιστος χρόνος δημόσιας υπηρεσίας που απαιτείται είναι 5 έτη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ποιους θίγουν τα νέα μέτρα

Τα νέα μέτρα που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, κατ’ επιταγήν του ΔΝΤ, επηρεάζουν χιλιάδες ασφαλισμένους στον δημόσιο τομέα και στην Εκπαίδευση, επιφέροντας αυξήσεις στα όρια ηλικίας, περικοπές συντάξεων εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού ενώ από τον Ιανουάριο του 2011 οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα ασφαλίζονται πλέον υποχρεωτικά στο ΙΚΑ. Αναλυτικά, τα βασικά σημεία του νόμου έχουν ως εξής:

 

Εξαγορά χρόνου ασφάλισης

Χρόνος σπουδών

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά θεωρείται συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ύστερα από εξαγορά και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής, καθώς και ο χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές.

Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών. Όσα από τα πρόσωπα αυτά αναγνωρίζουν τον χρόνο σπουδών ως συντάξιμο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια, μόνο ως δύο (2) έτη από την εκπαιδευτική άδεια μπορούν να υπολογίζουν ως συντάξιμο.

Χρήση αυτής της διάταξης δεν μπορούν να κάνουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα ως 31.12.2010.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 35ΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

Δίνεται η δυνατότητα στον υπάλληλο ο οποίος συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και το όριο ηλικίας των 60 ετών και απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία να ζητήσει με αίτησή του έξι μήνες πριν από τη συμπλήρωση της 35ετίας και τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης να παραμείνει στην υπηρεσία ως τρία (3) έτη επιπλέον και ως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 65ου έτους της ηλικίας.

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στον Ν. 3528/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα.

 

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ως τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ενηλικίωση των παιδιών προκειμένου η μητέρα να υπάγεται στην κατηγορία με ανήλικα τέκνα γινόταν την ημερομηνία που το παιδί έκλεινε τα 18 χρόνια από την ημερομηνία γέννησής του. Από εδώ και στο εξής η ενηλικίωση θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το 18ο έτος της ηλικίας του παρέχοντας έτσι ευνοϊκότερο χρόνο στους γονείς για να καλύψουν την 25ετία και να θεωρείται ότι έχουν ανήλικα παιδιά.

 

Χρόνος στρατιωτικής θητείας

Όσοι ως 31.12.97 συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, δεν χρειάζεται να εξαγοράσουν τη θητεία. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να εξαγοράσουν αυτόν τον χρόνο. Οι ασφαλισμένοι από 1.1.83 και μετά στην 25ετία που απαιτείται για την εξαγορά ή μη του χρόνου της θητείας μπορούν να συμπεριλάβουν και χρόνο διαδοχικής ασφάλισης για τη συμπλήρωσή της.

 

Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί από τις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις (α+β+γ) είναι:

α) Τέσσερα έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.

β) Πέντε έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012.

γ) Έξι έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013.

δ) Επτά έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και μετά.

Τα όρια ηλικίας που ισχύουν για κάθε έτος που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα ισχύουν πάντα. Π.χ., μια μητέρα με ανήλικο παιδί που το 2011 έχει 24 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρίσει ένα έτος από τα ανωτέρω λεγόμενα πλασματικά έτη και έτσι να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, το όριο όμως ηλικίας των 52 ετών που απαιτείται είναι απαραίτητο για να λάβει τη σύνταξη. Διαφορετικά θα συμπλήρωνε 25ετία το 2012, οπότε θα έπρεπε να συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.

Ο ανωτέρω χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί ασφαλιστικά και για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1.1.93 και μετά, γιατί δεν έχουν θεμελιώσει ως σήμερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού

Θεωρείται συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας ως 6 ετών με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Ως τώρα και με τον προηγούμενο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα 2683/99 και με τον ισχύοντα 3528/2007 ο χρόνος αυτός ήταν συνολικής διάρκειας ως δύο (2) ετών και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειαζόταν εξαγορά. Π.χ., όσες μητέρες ασφαλισμένες ως 31.12.82 συμπληρώνουν 17,5 χρόνια υπηρεσίας ως 31.12.97 ή 25 οι ασφαλισμένες από 1.1.83 ως την ανωτέρω ημερομηνία δεν χρειάζεται να εξαγοράσουν τον χρόνο της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού (όχι άδεια μητρότητας).

 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ο υπολογισμός της σύνταξής τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι από 1.1.1983 οι οποίοι πριν από τον διορισμό τους στο Δημόσιο είχαν ασφάλιση σε άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του Δημοσίου (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.ά.) για το τμήμα αυτό του εργασιακού τους βίου θα λάβουν σύνταξη ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης από τον φορέα όπου ήταν ασφαλισμένοι.

Οι αποδοχές που λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης για το κομμάτι αυτό του εργασιακού βίου ήταν αναπροσαρμοσμένες με τον δείκτη τιμών καταναλωτή και υπολογίζονταν με συγκεκριμένους συντελεστές για κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Με τον νέο νόμο οι αποδοχές αυτές θα είναι προσαυξημένες τόσο με τον ΔΤΚ, όσο και με συντελεστές ωρίμανσης, που προσδιορίζονται στον παρόντα νόμο και οι οποίοι αυξάνουν κατά πολύ το τμήμα αυτό της σύνταξης. Π.χ., οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ως το 1986-87 για κάθε έτος ασφάλισης δεν υπολογίζεται να λάβουν σύνταξη περισσότερο από 12-13 ευρώ τον μήνα. Με την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού της διαδοχικής ασφάλισης για όσους εξέλθουν στη σύνταξη από 1.1.2011, το ποσό αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί και στη χειρότερη των περιπτώσεων να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και την ασφαλιστική κλάση στην οποία υπάγονταν.

Γι’ αυτό οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.83 που έχουν εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης δεν συμφέρει να συνταξιοδοτηθούν αυτή τη χρονιά, αλλά από το 2011 και μετά αφού από τότε θα αρχίσει η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Ψαλίδι 7%-30% στις συντάξεις του μέλλοντος

 

Σημαντικές μειώσεις θα υποστούν οι ασφαλισμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον καθώς η σύνταξή τους θα υπολογιστεί με τον νέο τρόπο ο οποίος εκτιμάται ότι θα αποδίδει μικρότερες συντάξεις από 7% ως 30% σε σχέση με τις σημερινές και με τα ίδια χρόνια ασφάλισης. Οι μειώσεις είναι αποτέλεσμα του συνυπολογισμού όλων των ετών ασφάλισης στην αναλογική σύνταξη και της μείωσης των συντελεστών αναπλήρωσης του νέου νόμου.

 

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ 20-07-2010 και  http://www.alfavita.gr/artro.php?id=5668