Ο.Λ.Μ.Ε., Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 2103230073–3221255, FAX: 2103311338

www.olme.gr, e-mail:olme@otenet.gr  

                                      Αθήνα, 23/12/11, A.Π.: 378

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης  Εκπαίδευσης, που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Ερμού αρ. 28 και Κορνάρου αρ. 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Τον Ιωάννη Κουμέντο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, Αν. Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι-Αθήνα.

Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 10132/11-11-2011, 19261/14-11-2011, 12033/15-11-2011, 15414/15-11-2011 αποφάσεις σας περί αναπλήρωσης ωρών λόγω καταλήψεων εγκρίνατε προηγούμενες προτάσεις Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπαγομένων στην περιφέρειά σας. Μεταξύ των ρυθμίσεων προτάθηκε από τους Διευθυντές και έγινε αποδεκτό από εσάς να αναπληρωθούν οι απωλεσθείσες ώρες, λόγω καταλήψεων, με υπερωριακή απασχόληση συναδέλφων,  υπερωριακή απασχόληση κατά τα Σάββατα ακόμη και κατά τις επίσημες αργίες, παρά τις αντιπροτάσεις συλλόγων διδασκόντων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και μαθητικών συμβουλίων.

Στις ανωτέρω αποφάσεις σας επικαλείσθε την υπ’αριθμ. 116379/11-10-2011 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα «συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών», στην οποία ρητώς αναφέρεται ότι  «1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η αναπλήρωση εξασφαλίζεται, με τους παρακάτω τρόπους: α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών, β Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών, γ Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα) και δ εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους, προστίθενται διδακτικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, και αξιοποιούνται τα Σάββατα.

Συνεπώς εκ της εγκυκλίου και μόνον σαφώς προκύπτει ότι τα Σάββατα αντιμετωπίζονται ως εξαιρετική περίπτωση και αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι προηγούμενες εναλλακτικές ενώ σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται αξιοποίηση επίσημης αργίας!

Ταυτόχρονα στην ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου γίνεται ευθεία επίκληση της με αρ. πρωτ. 22143/Γ2/21-02-2008 (ΦΕΚ 357 Β΄) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία, αναγκαία συνθήκη για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών είναι η προηγούμενη κάλυψη τέτοιου είδους δαπανών με εγγεγραμμένες πιστώσεις του οικείου φορέα και ΚΑΕ, που επαρκούν για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιπτώσεων ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς για την αναπλήρωση διδακτέας ύλης.

Στην επίμαχη εγκύκλιο γίνεται γενική αναφορά σε προηγούμενη κάλυψη τέτοιου είδους δαπανών- αφορωσών σε εξαιρετικές περιπτώσεις-με εγγεγραμμένες πιστώσεις του οικείου φορέα και ΚΑΕ. Είναι γνωστό ότι απόφαση για ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης προϋποθέτει ότι ο οικείος φορέας έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ διότι μεταξύ των προτεινομένων εκ των σχετικών διατάξεων τρόπων αναπλήρωσης απωλεσθεισών διδακτικών ωρών αφενός επιλέξατε τον έσχατο, και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ α) να αναφέρετε  τις εγγεγραμμένες πιστώσεις εκ μέρους των οικείων φορέων για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας και β) να δεσμευθείτε για την άμεση έκδοση και πληρωμή ενταλμάτων πληρωμής των συναδέλφων που εργάσθηκαν υπερωριακά   για την αναπλήρωση της διδακτέας ύλης.

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται α) όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτήν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και β) να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

 

Αθήνα, 21-12-2011

Η εξωδίκως διαμαρτυρομένη και προσκαλούσα  

Το ΔΣ

 

ΠΗΓΗ: 27-12-2011 Εξώδικο προς τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής για τις αναπληρώσεις μαθημάτων τα Σάββατα κ.λπ.