Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: κανένας, ποτέ δεν μπόρεσε να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του!….

 

Του Παντελή Αθανασίου

 

Τα λόγια…

Διοικητική αξιολόγηση εκπαιδευτικού, εκπαιδευτική αξιολόγηση, ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός εκπαιδευτικών, έκθεση αυτοαξιολόγησης….

Πίσω από τα λόγια…

Ν.4024/2011 (Άρθρα 7, 12): Προαγωγή από βαθμό σε βαθμό (Βαθμολογική εξέλιξη). Για την προαγωγή (των εκπαιδευτικών) από βαθμό σε βαθμό λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά τα εξής:

1. H αξιολόγησή τους: i. Ο βαθμός επίτευξης της στοχοθεσίας που τους αφορά και ii. Οι διοικητικές ικανότητες και η συμπεριφορά τους στην υπηρεσία.

Σημείωση:

i. Στοχοθεσία = προβλεπόμενοι στόχοι

ii. Συμπεριφορά = οριοθετείται από το πειθαρχικό πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται στο Ν.4093/2012.

2. Το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων. Το ανώτατο ποσοστό (των κρινόμενων κάθε φορά εκπαιδευτικών) για κάθε βαθμό, είναι το εξής:

-Aπό τον ΣΤ→Ε μέχρι και το 100%/Από τον Ε→Δ μέχρι και το 90% /Από τον Δ→Γ μέχρι και το 80%/Από τον Γ→Β μέχρι και το 70%/ Από τον Β→Α μέχρι και το 30%.

Σημείωση: Τα παραπάνω ποσοστά είναι τα μέγιστα. Για παράδειγμα, το ποσοστό όσων εκπαιδευτικών αξιολογηθούν προκειμένου να εισέλθουν στο Β βαθμό θα κυμανθεί μεταξύ του 0%-70%, μηδενός εξαιρουμένου οποιουδήποτε ποσοστού μεταξύ του 0% και του 70%!

3. Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό, που είναι: για τον ΣΤ τα 2 έτη, για καθένα από τους υπόλοιπους βαθμούς τα 4 έτη και για τον Β τα 6 έτη.

Εξέλιξη από κλιμάκιο σε κλιμάκιο εντός του βαθμού (Μισθολογική εξέλιξη). Για την αναρρίχηση, εντός του βαθμού, από Μ.Κ. (Μισθολογικό Κλιμάκιο) σε Μ.Κ. ισχύουν τα εξής:

1. Tα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία (εξαίρεση: των Β & Α, αποδίδονται ανά τριετία).

2. Προϋπόθεση: κατά την αξιολόγηση να έχει επιτύχει ο/η εκπαιδευτικός τουλάχιστον το 50% της προβλεπόμενης στοχοθεσίας για 2 συνεχόμενα χρόνια. Διαφορετικά δεν εξελίσσεται, έως ότου επιτύχει το παραπάνω ελάχιστο ποσοστό.

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.), για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δόθηκε πρόσφατα από το ΥΠΑΙΘΠΑ για διαβούλευση)

Άρθρο 17, παρ. 5:  Οι εκπαιδευτικοί που, μετά την αξιολόγησή τους, χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4024/2011.

Ν.4024/2011 (Άρθρο 8, παρ.4) …Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη.

Ν. 3528/2007(Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας)/Άρθρο 95: Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου. Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

Άποψη: Άμεσες Γενικές Συνελεύσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας/πλήρης ενημέρωση για το τι τους ετοιμάζει η Τρόϊκα και οι ντόπιοι υπάλληλοί της…/Την τύχη μας στα χέρια μας…/Πριν είναι αργά!

* Παντελής Αθανασίου (path95@otenet.gr), MSc σε ”Σπουδές στην Εκπαίδευση”  / MSc στις ”Επιστήμες της Αγωγής”