Κατατέθηκε Π.Δ. για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας – Μερικά σχόλια και 2 παραρτήματα

 

Μερικά σχόλια: Εισάγεται ειδικό και φυσικά πρωτόγνωρο Π.Δ. για υποχρεωτικές μεταθέσεις ανεξαρτήτως κατ’  οργανικής θέσης. Η Γενική πρόβλεψη έχει γίνει το Μνημόνιο ΙΙΙ που ψηφίστηκε στις 7 Νοέμβρη 2012. Γι΄ αυτό και έχουμε ενημερώσει σχεδόν όλα τα σχολεία σε ενημερώσεις που έχουμε κάνει. Στις 10 Δεκέμβρη γινόταν αναφορά για «πυρπόλυση» των οργανικών θέσεων, υπ. μεταθέσεων, συγχωνεύσεων περιοχών κλπ.

Δεν έχουμε ακόμα το ακριβές σχέδιο ΠΔ στα χέρια μας, οπότε δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια τι αλλάζει ή καταργεί από τα συγγενή Π.Δ. 50/96 και 100/97. Από τα βασικά που δημοσιεύουμε παρακάτω και σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο διδ. ωράριο που πιέζει η τρόικα-Κυβέρνηση να ψηφιστεί μέχρι τη το βράδυ της Κυριακής των βαΐων και την επεξηγηματική διόρθωση του Υπ. Παιδείας μπορούμε να σημειώσουμε:

1) Είναι ασαφές αν θα υπάρχει μιας λογικής υπεραριθμία ή δυο. Από τα δεδομένα που προκύπτουν πιθανά να έχουμε δυο.

Μια κλασσική 9απλή υπεραριθμία) που θα βγαίνουν οι υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα και μια νέα, που ονομάζεται ολική υπεραριθμία, στο Νομό-Περιοχή. Με τη δεύτερη θα βγαίνει ΟΛΙΚΑ υπεράριθμος οποίος συνεχίζει να είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή θα έχει οργανική θέση αλλά δεν θα συμπληρώνει στο σχολείο του με Α και Β ανάθεση της βασικής ειδικότητας του ή της δεύτερης και σε άλλα σχολεία της ομάδας του ή άλλων ομάδων στην περιοχή-Νομό τουλάχιστον στο 75% του νέου διδ. ωραρίου. Δηλ. 14 ώρες όσοι έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας (75%χ18), 15 ώρες όσοι έχουν μεταξύ 12 και 20 χρόνια υπηρεσίας (75%χ20), 16 ώρες όσοι έχουν μεταξύ 6 και 12 χρόνια υπηρεσίας (75%χ21) και 18  ώρες όσοι έχουν μεταξύ 0 και 6 χρόνια υπηρεσίας (75%χ23).

2) Δεν υπήρξε αλλαγή*1 του διδ. ωραρίου στο πολυνομοσχέδιο αυτό στην αβάθμια εκπ/ση. Αυτό σημαίνει ότι εκεί φαίνεται ότι για φέτος λύνουν το πρόβλημα προσωπικού (σχεδόν μηδενικοί διορισμοί και προσλήψεις) με κατάργηση οργανικών θέσεων και υποχρεωτικές μεταθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να το αλλάξουν την επόμενη χρονιά. Δεδομένου ότι η διαφαινόμενη τάση είναι η ενιαιοποίηση τόπου (περιοχές), χρόνου (διδ. ωράριο και διακοπές), αλλά και δομών και αναλυτικών προγραμμάτων μεταξύ Δημοτικής και γυμνασιακής (εκπαίδευσης) δεν αποκλείεται να έχουμε νέες αλλαγές στο ωράριο, αλλά ριζικές και μεταξύ εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπ/σης και λυκειακής… Τα επίση σύντομα επερχόμενα νομοσχέδια για το Νέο Λύκειο και το τεχνολογικό Λύκειο ίσως το φωτίσουν περισσότερο…

3) Η πριν*2 την ψήφιση του ν/σ αποστολή εγγράφου από το Υπουργείο προς Δ/ντες σχολείων και μάλιστα λίγο πριν κλείσουν για διακοπές (13.30!) για να αποσταλούν τα νέα στοιχεία εως τις 14.00 την Μ. Πέμπτη, αφενός δεν λογαριάζει την «ανεξαρτησία» της Βουλής και αφετέρου φαίνεται ότι είναι πιθανόν να μη συνεδριάσουν καθόλου τα ΠΥΣΔΕ για τα κενά και πλεονάσματα….

ΥΓ: Η βαλίτσα πάει πολύ μακριά….

*******

Οι προϋποθέσεις μετάθεσης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όσων εκπαιδευτικών δεν έχουν οργανική θέση, καθορίζονται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το επίμαχο διάταγμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που πλεονάζουν ή είναι περισσότεροι από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις (υπεράριθμοι).

Σύμφωνα με το επίμαχο σχέδιο διατάγματος, οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν και δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων, της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, «με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι».

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι (ολικά υπεράριθμοι) κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και θα κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων, ύστερα από κοινή εισήγηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και των δυο βαθμίδων. Μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Η πράξη επανακαθορισμού εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφερειακής διεύθυνσης και αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δηλώσεις συναίνεσης μέσα σε τρεις ημέρες. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση, καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.

Μετά την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών «κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες – μόρια που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμησή τους». Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην έδρα των διευθύνσεων εκπαίδευσης καθώς και στις ιστοσελίδες τους. Εντός τριών ημερών από την τελευταία ανάρτηση οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ως προς τη μοριοδότησή τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης και τους υποβάλλουν για έλεγχο νομιμότητας και κύρωση στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε έτους. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης μετά την κύρωσή τους καθίστανται τελικοί.

Υποχρεωτική μετάθεση σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία σχολεία και τις δυο ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση, λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης, οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και σχετική εισήγηση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΠΕ). Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας ή για συνυπηρέτηση συζύγων ή για λόγους εντοπιότητας.

Κατάταξη στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας

Οι εκπαιδευτικοί – σύμφωνα με το διάταγμα – που παραμένουν εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι, καθώς όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση σε οργανικά κενά ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν και καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά ανά την επικράτεια.

Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης και με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΚΥΣΔΕ – ΚΥΣΠΕ), οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια.

Τέλος, για την κατάταξη των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του Π.Δ. 50/1996 που είναι η συνυπηρέτηση, τα χρόνια υπηρεσίας, η εντοπιότητα και οι οικογενειακοί λόγοι.

 

*****

*1:  Κατά 2 ώρες -και όχι κατά 4, όπως λανθασμένα γράφτηκε στον Τύπο- αυξάνεται το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, που έχουν περισσότερα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό επισημαίνεται σε άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας και αναφέρεται ότι αυτή η παρανόηση οφείλεται σε λάθος ερμηνεία της εγκυκλίου που διέρρευσε χθες στη δημοσιότητα. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

*2:

  Βαθμός Ασφαλείας:
  Να διατηρηθεί μέχρι:
                       

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

           ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                      ——

                     ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μαρούσι, 26/04/2013

                 Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΑρ.Πρωτ.  58733/Δ2                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΒαθμός Προτερ.                                        ΤΜΗΜΑ Γ’

  Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες:

Ευγενία Μπιγέρη ( 2103442280

Ιωάννης Κονδύλης ( 2103442010 ΠΡΟΣ: Διευθυντές Β/θμιας Εκπ/σης

   Ημερήσια/Εσπερινά Γυμνάσια

   Ημερήσια/Εσπερινά ΓΕΛ

   Ημερήσια/Εσπερινά ΕΠΑΛ

   ΕΠΑΣ

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

           2. ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

ΘΕΜΑ: Καταχώριση ωραρίου εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν στο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες/περιοχές μετάθεσης αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, στη νέα εφαρμογή καταχώρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο διαδικτυακό τόπο https://plan.sch.gr, για την πρόσβαση στην οποία θα χρησιμοποιηθεί ο Επίσημος Λογαριασμός της Μονάδας (που είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείται για σύνδεση στο σύστημα Survey). Η νέα εφαρμογή καταχώρισης αφορά μόνο στα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια, στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕ.Λ., στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και στις  ΕΠΑ.Σ.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα προβούν στην καταχώριση των στοιχείων για τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση στη σχολική μονάδα, από την επιλογή «Εκπαιδευτικοί» του κεντρικού μενού της εφαρμογής. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση, θα πρέπει να γίνει υποβολή των στοιχείων επιλέγοντας το «Υποβολή», το αργότερο έως τις 14:00 της Μ. Πέμπτης, 02 Μαΐου 2013, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Στη συνέχεια, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν τα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, χρησιμοποιώντας την επιλογή «Εκπαιδευτικοί στη διάθεση ΠΥΣΔΕ» του κεντρικού μενού. Έπειτα, από την επιλογή  «Εκπαιδευτικοί οργανικά σε σχολείο» θα πρέπει να ελέγξουν και να οριστικοποιήσουν όλα τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν από τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους και, εφόσον είναι ορθά, θα πρέπει να γίνει υποβολή των στοιχείων επιλέγοντας το «Υποβολή-Έγκριση», το αργότερο έως τις 14:00 της Παρασκευής, 10 Μαΐου 2013, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Διευκρινίζουμε ότι οι μειώσεις του υποχρεωτικού ωραρίου αναφέρονται σε διαφοροποιήσεις που προκύπτουν λόγω ωρίμανσης και όχι σε μείωση του διδακτικού ωραρίου λόγω θέσης ευθύνης, όπως διευθυντές, υποδιευθυντές, υπεύθυνοι εργαστηρίων κτλ. Επίσης, σε περίπτωση που η μείωση ωραρίου λόγω ωρίμανσης προκύπτει μετά την 31/12/2013, δε θα καταγραφεί.

Για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών για το επόμενο σχολικό έτος (2013-14), πρέπει να ληφθεί υπόψη η αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 2 ώρες την εβδομάδα. (Με την παραδοχή αυτή έχει γίνει και ο προ-υπολογισμός των ωρών που εμφανίζει το πληροφοριακό σύστημα για το σχολικό έτος 2013-14). Διευκρινίζεται ότι το ωράριο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 20 ετών υπηρεσίας είναι 18 ώρες.

Τυχόν λάθη στα εμφανιζόμενα στοιχεία για το σχολικό έτος 2012-13 (στήλες με ανοιχτό κίτρινο) θα πρέπει να διορθώνονται μόνο στο σύστημα καταγραφής survey. Οι διορθωμένες τιμές θα εμφανιστούν στην πρώτη στήλη της νέας εφαρμογής την επόμενη ημέρα. Αντίθετα, τυχόν λάθη στη δεύτερη στήλη (στήλες με ανοιχτό μπεζ) θα διορθώνονται μόνο στη νέα εφαρμογή.

Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που δεν έχει γίνει «Υποβολή» εντός των τεθέντων χρονικών ορίων, το πληροφοριακό σύστημα θα προβαίνει σε αυτόματη «Υποβολή»  και οι εμπλεκόμενοι Διευθυντές θα θεωρούνται ως αποκλειστικά υπεύθυνοι για όποια λάθη υπήρχαν στο σύστημα και δεν διορθώθηκαν.

Τέλος, αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην επιλογή «Οδηγίες χρήσης» του κεντρικού μενού της εφαρμογής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:1. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Γ’

          2. Γραφείο Υπουργού