Για τις υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά

 

Του Αντώνη Ναξάκη*

 

Στο παρακάτω κείμενο σκοπεύω να διευκρινίσω τον τρόπο υπολογισμού των θέσεων υπεραριθμίας και των νέων οργανικών θέσεων καθώς και τον τρόπο που αυτές προσωποποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, επιδιώκεται η διευκρίνιση του τρόπου υπολογισμού της λειτουργικής υπεραριθμίας και του λειτουργικού κενού, του τρόπου που αυτά προσωποποιούνται, όπως και του τρόπου που πραγματοποιείται η συμπλήρωση ωραρίου.

Α) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ:

Σύμφωνα με τα ΠΔ 50/96 και 100/97, το Ν. 3848/2010 και τις εγκυκλίους 84582/Δ2/20-6-2013 και 7653/Δ2/18-1-2013, οι θέσεις υπεραριθμίας και τα οργανικά κενά ανά ειδικότητα και σχολική ομάδα υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς με τα τρέχοντα σχολικά τμήματα.

2. Τις ώρες α΄ανάθεσης ανά ειδικότητα.

3. Τα υποχρεωτικά ωράρια των οργανικά ανηκόντων στη σχολική μονάδα ανά ειδικότητα.

4. Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές υπολογίζονται στην οργανική τους θέση με το κανονικό τους καθηγητικό ωράριο.

Το όριο, βάσει του οποίου αναγνωρίζεται θέση υπεραριθμίας ή οργανικό κενό, ήταν και εξακολουθεί να είναι το μισό του ωραρίου του πρωτοδιόριστου στρογγυλεμένο στη μονάδα, δηλαδή 23:2=11,5=12 (πριν την αύξηση του ωραρίου 21:2=10,5=11)

Έτσι, αν αφαιρεθεί το άθροισμα των ωρών α΄ανάθεσης των οργανικά ανηκόντων στη σχολική μονάδα από τις ώρες που προσφέρει στην ειδικότητα το ωρολόγιο πρόγραμμα και το αποτέλεσμα δείχνει πως δεν καλύπτονται 12 ή περισσότερες ώρες από το πρόγραμμα έχουμε οργανικό κενό, ενώ αν είναι κάτω από 12 δεν έχουμε οργανικό κενό. Προφανώς, οι ακάλυπτες ώρες στο σχολείο θα καλυφθούν με συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών από άλλα σχολεία ή με β΄ανάθεση από το ίδιο σχολείο.

Αν η αφαίρεση του αθροίσματος των ωρών α΄ανάθεσης των οργανικά ανηκόντων σε μια σχολική μονάδα από τις ώρες α΄ανάθεσης, που προσφέρει το σχολικό πρόγραμμα στην ειδικότητα, δείξει ότι τα υποχρεωτικά ωράρια δεν καλύπτονται κατά 12 ή περισσότερες ώρες υπάρχει υπεραριθμία, ενώ αν είναι λιγότερες δεν υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή, ο πιο πρόσφατα τοποθετηθείς εκπαιδευτικός (ή ο παλαιότερος εκπαιδευτικός, που το αιτείται, ενώ δεν είναι υπεράριθμος) θα διατεθεί σε άλλη σχολική μονάδα για να συμπληρώσει το ωράριό του, αν δεν συμπληρώσει με μαθήματα β΄ανάθεσης.

Αφού με αυτόν τον τρόπο οριστικοποιηθούν οι θέσεις υπεραριθμίας και οι νέες οργανικές θέσεις ανά ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα, ακολουθεί η φάση της διαδικασίας, όπου αυτές προσωποποιούνται:

α) Δημοσιεύονται οι θέσεις της υπεραριθμίας και οι νέες οργανικές θέσεις ανά ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα.

β) Εντός 10 ημερών, καλούνται οι συνάδελφοι, ανά ειδικότητα στη σχολική μονάδα που υπάρχει η θέση της υπεραριθμίας, να την αποδεχτούν ή όχι. Αν δεν υπάρχει αποδοχή, υπεράριθμος ορίζεται ο τελευταίος τοποθετηθείς (αν πρόκειται για μία θέση) ενώ αν έχει γίνει δήλωση αποδοχής της, ορίζεται υπεράριθμος ο αρχαιότερος τοποθετηθείς στο σχολείο, από αυτούς που την αιτούνται.

γ) Αφού οριστικοποιηθούν οι υπεράριθμοι, καλούνται να δηλώσουν προτιμήσεις εντός 10 ημερών στα ήδη δημοσιευμένα κενά ανά ειδικότητα. Δηλώσεις προτίμησης στα νέα οργανικά κενά καταθέτουν επίσης όσοι έχουν ζητήσει βελτίωση, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (δηλαδή με προσωρινή τοποθέτηση) και όσοι έχουν πάρει μετάθεση από άλλο νομό.

δ)Η διαδικασία κατάληψης μιας νέας οργανικής θέσης έχει ως εξής:

Προηγούνται οι υπεράριθμοι κατά απόλυτη προτεραιότητα στην ομάδα σχολείων που ανήκουν και στα όμορα αυτής της ομάδας σχολεία, συγκρινόμενοι μεταξύ τους με τα μόρια μετάθεσής τους.

Κατόπιν, για όσες οργανικές θέσεις περίσσεψαν, συνεξετάζονται στο σύνολο του νομού οι υπεράριθμοι που δεν πήραν θέση με την πρώτη διαδικασία, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσοι ζήτησαν βελτίωση και οι μετατιθέμενοι από άλλο νομό, συγκρινόμενοι με τα μόρια μετάθεσης τους.

Όπως είναι φανερό από το πνεύμα και τον τύπο των ΠΔ, έχουμε να κάνουμε με δύο σαφώς διακριτές διαδικασίες, με χρονικά διαστήματα ανάμεσά τους απαιτητά δημοσιευμένα.

Στην α΄ φάση παράγονται θέσεις υπεραριθμίας και οργανικά κενά ανά ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα και όχι πρόσωπα (εκπαιδευτικοί) που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι ή καταλαμβάνουν οργανική θέση.

Στη β΄ φάση, πρώτα προσωποποιούνται οι υπεράριθμοι και μετά, σε διαδοχικές φάσεις, καταλαμβάνονται οι νέες οργανικές θέσεις, αρχικά από υπεράριθμους και κατόπιν από όλους μαζί συνεξεταζόμενους.

Το γεγονός ότι με αυτήν τη διαδικασία εν συνόλω, εμφανίζονται σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν καλύπτουν τα ωράρια που τα ωρολόγια τους προγράμματα προσφέρουν ανά ειδικότητα, ή, το αντίθετο, έχουν εκπαιδευτικούς που περισσεύουν, δηλαδή δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, είναι απολύτως φυσιολογικό. Γι’ αυτό ένα σχολείο διαθέτει προσωπικό σε άλλα σχολεία ή δέχεται προσωπικό άλλων σχολείων.

Εξάλλου, γι’ αυτό το λόγο η νομοθεσία προβλέπει ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να καλύψει το ωράριό του με 10 ώρες, ή περισσότερες, β΄ ανάθεσης.

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω, θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:

Έστω ότι μια σχολική μονάδα προσφέρει στο ωρολόγιο πρόγραμμά της 24 ώρες α΄ ανάθεσης φιλολογικών μαθημάτων, ενώ διαθέτει δύο φιλολόγους με υποχρεωτικά ωράρια 18 ωρών έκαστος. Τότε, επειδή 36-24=12, έχουμε θέση υπεραριθμίας (το σχολικό πρόγραμμα δεν τους καλύπτει).

Αν το σχολικό πρόγραμμα του ίδιου σχολείου διέθετε 26 ώρες α΄ ανάθεσης φιλολογικών μαθημάτων, τότε 36-26=10, δεν υπάρχει θέση υπεραριθμίας. Παρόλο που ο δεύτερος τοποθετηθείς μένει με 8 ώρες α΄ ανάθεσης, δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.

Αν το ίδιο σχολείο με τις 26 ώρες α΄ ανάθεσης φιλολογικών μαθημάτων, διέθετε δύο φιλολόγους υπόχρεους 21 και 18 ωρών αντίστοιχα, θα είχαμε 39-26=13, άρα θα είχαμε μία θέση υπεραριθμίας αφού οι εκπαιδευτικοί πλεονάζουν πάνω από 12 ώρες.

 

Β) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥΣ:

1) Καταρχάς, τα λειτουργικά κενά εμφανίζονται για πάρα πολλούς λόγους. Αναφέρω τους περισσότερους, οι οποίοι είναι:

Οι θέσεις που αφήνουν οι συνταξιούχοι του Ιουλίου

Οι μακροχρόνιες άδειες

Οι αποσπασθέντες πάσης φύσεως και όσοι αποσπασθούν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου

Οι οργανικές θέσεις των διευθυντών, εφόσον η διευθυντική θέση είναι σε άλλη σχολική μονάδα

Οι θέσεις που προκύπτουν από αλλαγές στα σχολικά προγράμματα σπουδών και η εφαρμογή των επιπέδων στα Αγγλικά.

Οι μειώσεις των ωραρίων των διευθυντών και υποδιευθυντών

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης (Υπεύθυνος Εκπ/κών Θεμάτων, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, Υπεύθυνος Σχολικών Προγραμμάτων, ΓΡΑΣΕΠ/ΚΕΣΥΠ, σχολικές βιβλιοθήκες κλπ)

Κατά δεύτερον, οι λειτουργικά υπεράριθμοι είναι σαφώς λιγότεροι από τους οργανικά υπεράριθμους διότι οι οργανικά υπεράριθμοι, εάν δεν πάρουν νέα οργανική θέση, παραμένουν οργανικά τοποθετημένοι στο σχολείο τους. Έτσι, είναι υποχρεωμένοι να πάρουν ώρες β΄ ανάθεσης, όπως και ώρες α΄ και β΄ ανάθεσης της 2ης ειδικότητας, αν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο. Επίσης, ενδέχεται να πάρουν ώρες Ερευνητικών Εργασιών (project) και σχολικών προγραμμάτων (Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά κλπ).

Ένας οργανικά υπεράριθμος μπορεί να μην είναι λειτουργικά υπεράριθμος, εφόσον από τη σχολική του μονάδα έχει επιλεχθεί ως διευθυντής σε άλλη σχολική μονάδα συνάδελφος του, της ίδιας ειδικότητας.

Όμως, σ’ αυτό το σημείο, πρέπει από όλους να κατανοηθεί ότι η λειτουργική υπεραριθμία εξαρτάται αποκλειστικά από τις αναθέσεις μαθημάτων που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Διδασκόντων με το Διευθυντή του σχολείου υπό την εποπτεία του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (εφαρμογή επιπέδων, μαθήματα β΄ ανάθεσης, σχολικά προγράμματα, project, ορισμός υπεύθυνων των σχολικών εργαστηρίων κλπ).

Το ΠΥΣΔΕ δεν δικαιούται και δεν μπορεί να έχει παρέμβαση σε αυτά τα θέματα.

Αφού λοιπόν το σχολείο προσδιορίσει το λειτουργικό έλλειμμα ή πλεόνασμα ωρών ανά ειδικότητα και ανά συνάδελφο, τότε αρχίζει η ευθύνη του ΠΥΣΔΕ.

Από αυτό το σημείο και μετά ακολουθούνται οι ίδιοι ακριβώς κανόνες που εφαρμόζονται την άρση της οργανικής υπεραριθμίας.

Για ολόκληρα λειτουργικά κενά (που εννοούνται από 12 ώρες και πάνω ανά ειδικότητα) προηγούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι (αυτοί που τα σχολεία ονομάτισαν) στην ομάδα του σχολείου τους, στα όμορα και για τις εναπομείνασες θέσεις στο σύνολο του νομού, όπου συνεξετάζονται με τους υπόλοιπους που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσους μετατέθηκαν στο νομό και όσους ζητάνε βελτίωση.

Με το τέλος αυτής της διαδικασίας, ακολουθεί ο ίδιος κύκλος (ομάδα, όμορα, σύνολο) για τη συμπλήρωση ωραρίου, η οποία δεν περιλαμβάνει βεβαίως μόνο τους υπεράριθμους, αυτούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσους μετατέθηκαν στο νομό, αλλά και όσους δεν έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Τέλος, ακολουθεί ο κύκλος των αποσπάσεων, που περιλαμβάνει τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ, αλλά και όσους ζητούν απόσπαση εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ, οι αιτήσεις των οποίων συνεξετάζονται.

Οι σύζυγοι στρατιωτικών, δικαστών και πανεπιστημιακών, οι οποίοι έχουν έρθει με απόσπαση στο νομό, προηγούνται κατά την τοποθέτηση μόνο της διαδικασίας των αποσπάσεων.

Σε όλες τις διαδικασίες, οργανικές ή λειτουργικές, οι συνάδελφοι συγκρίνονται μεταξύ τους με μόρια μετάθεσης, ενώ στις αποσπάσεις συγκρίνονται μεταξύ τους με κριτήριο τα μόρια απόσπασης.

Οι ειδικές κατηγορίες για τις οργανικές ή λειτουργικές τοποθετήσεις προηγούνται ανά εξεταζόμενη κατηγορία. Πχ για οργανικό κενό σε ομάδα, προηγείται εντός της ομάδας ο συνάδελφος της ειδικής κατηγορίας εφόσον είναι υπεράριθμος σε αυτήν την ομάδα.

Τέλος, πρέπει να επισημάνω ότι ακόμα και στις ρυθμίσεις περί οργανικότητας, τις οποίες επιδιώκει να περάσει το Υπουργείο δεν καταργούνται τα ΠΔ 50 και 100 που ρυθμίζουν τα κενά και τις υπεραριθμίες.

* Αντώνης Ναξάκης (αιρετός του ΠΥΣΔΕ Χανίων)