……………………………………….

Ο Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου μας για τη σημερινή απόφαση στηρίζεται στα παρακάτω:

syllogos-didask-ena
Α) Στην ομόφωνη απόφαση του συλλόγου μας με την Πρ. ../..-..-2014, όπου με συγκεκριμένο σκεπτικό για το ζήτημα της ΑΕΕ αποφάσισε την μη συγκρότηση ομάδων εργασίας.

Β) Στην ομόφωνη απόφαση με την Πρ. …/..-..-2014, μετά την υποχρεωτική δημιουργία ομάδων εργασίας από τον Δ/ντή του σχολείου μας, την γραπτή δήλωση επιφύλαξης της πλειοψηφίας των μελών του, την έγγραφη αναφορά μέλους του προς …γι’ αυτές τις ομάδες που απεστάλη με την υπ. αρ. Πρωτ…/..-04-2014 (για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση) ότι όλα αυτά θα «ληφθούν σοβαρά υπόψιν» κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Γ) Την κατά μόνας ή κατά ομάδες μελέτη των τομέων και δεικτών της ΑΕΕ.

Δ) Την παρακολούθηση της όλης πορείας αντίδρασης των εκπαιδευτικών απέναντι στην ΑΕΕ στην περιοχή μας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Δ.Ε., όσο και της Π.Ε..

Έτσι οδηγείται στα παρακάτω συμπεράσματα:

α) Η διαδικασία της ΑΕΕ είναι μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης της πολυπαραγοντικής, δυναμικής, ευαίσθητης, εκπαιδευτικής διαδικασίας, που αγνοεί το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί και το σχολείο μας.

β) Η εφαρμογή της ΑΕΕ στηρίζεται στους διαφόρους τομείς-κριτήρια κατά την γνώμη μας με τρόπο αυθαίρετο. Εάν «ως υπόθεση εργασίας» δεχόμαστε την επιλογή της τετραβάθμιας κλίμακας (1 έως 4) για την μελέτη ενός περίπλοκου ερευνητικού πεδίου, όπως το σχολείο και η σχολική τάξη, κατά την μελέτη μας τέθηκαν πολλά προβλήματα επιστημονικότητας. Π.χ. δεν καθίσταται σαφές ποιες είναι οι ποσοτικές αντιστοιχίες κάθε επιπέδου, πως διακρίνεται το σημείο μετάβασης από τον ένα στον άλλο βαθμό, αλλά και τι αξία προσδίδεται σε αυτά από διαφορετικούς ερευνητές σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

γ) Το σχέδιο της ΑΕΕ αισθανόμαστε βάσιμα ότι τείνει να αποσπάσει άμεσα ή έμμεσα από μας και χωρίς την συναίνεσή μας ως να είμαστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα των μαθητών και του σχολείου μας. Συγκεκριμένα: από την μια, φαίνεται να αγνοεί την διαφορετική οικογενειακή, οικονομική, μορφωτική, γεωγραφική, πολιτιστική, εθνική, καταγωγή των μαθητών και τον ρόλο τους στην σχολική αποτυχία και την μαθητική διαρροή, και από την άλλη, εξοβελίζει το ερώτημα ποιος διαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική, ώστε να καθορίζει με απόλυτο έλεγχο τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία, το εξεταστικό σύστημα, κλπ.

δ) Κατά την μελέτη των δεικτών καταλήξαμε ότι η διαμόρφωση τους, με τον τρόπο που έχει γίνει, υποκρύπτει τον κίνδυνο να θεωρηθούμε ως μοναδικοί υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και σχολική κοινότητα για ζητήματα, τα οποία έχουμε μηδενική ή ελάχιστη ευθύνη.

ε) Θεωρούμε, ειδικά στη συγκεκριμένη συγκυρία της «κρίσης», ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών προκειμένου να ανταπεξέλθουμε όλοι στο σπουδαίο κοινωνικά έργο μας.

στ) Θεωρούμε ότι η συλλογική ανίχνευση των προβλημάτων από όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, με την αναλογούσα ευθύνη, ήδη γίνεται, αλλά και μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τη συλλογική δημοκρατική ανατροφοδότηση.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι:
1) Δεν μπορεί να εγκρίνει οποιαδήποτε εισήγηση – έκθεση και τις πιθανές αξιολογικές ποιοτικές ή και ποσοτικές κρίσεις στο πλαίσιο της ΑΕΕ.
2) Δεν προτείνει στη Διεύθυνση του Σχολείου τέτοιες περιγραφές, πολύ δε περισσότερο ποσοτικοποιήσεις, στηριζόμενος επί πλέον και στο σκεπτικό της πρώτης ομόφωνης απόφασης (Πρ…/..-..-2014).

29-05-2013