Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση (Ε.Α.Κ.) για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Ενημερωτικό – Υπεραριθμίες

Την περασμένη εβδομάδα με την αποστολή (επιτέλους) της εγκυκλίου για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων, ξεκίνησε η διαδικασία των μεταθέσεων και των υπολοίπων υπηρεσιακών μεταβολών. Με την ολοκλήρωση των μεταθέσεων όλων των κατηγοριών θα ξεκινήσει η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των οργανικά υπεράριθμων συν/φων.
Ο προγραμματισμός που εκτιμάται ότι υπάρχει από μεριάς του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με ενημερωτικό αιρετών στο ΚΥΣΔΕ είναι ο εξής:

– Στις 7 και 8 Ιούλη ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων
– Στις 10 και 11 Ιούλη μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής
– Στις 14 – 16 Ιούλη μεταθέσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά.
– Τέλος 18 – 21 Ιούλη γενικές μεταθέσεις και πάντως με απίθανα πριν τις 15 Ιούλη.
Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών [Για το σημείωμα αυτό έχουμε λάβει υπόψη ΚΑΙ κείμενα συν/φων αιρετών από άλλα ΠΥΣΔΕ καθώς και ενημερωτικά από τους αιρετούς εκπρόσωπους του κλάδου στο ΚΥΣΔΕ].
Προσοχή! Διευκρινίζουμε ότι οι οργανικές υπεραριθμίες, στις οποίες αναφερόμαστε και αφορούν αυτή τη χρονική στιγμή τις διαδικασίες του ΠΥΣΔΕ, καμία σχέση δεν έχουν με τους συναδέλφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία μετάθεσης», πλην των πολυτέκνων, επειδή οι τελευταίοι, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του ν. 3848/2010, «δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος».

Α. ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

Οι ΔΔΕ, μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφουν τις ώρες ανά ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για τον καθορισμό οργανικών κενών-πλεονασμάτων. Στις ειδικότητες που πλεονάζουν 12 ώρες και πάνω υφίσταται υπεραριθμία. Είναι προφανές ότι στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι υπηρετούντες με οργανική θέση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σχολική μονάδα.

Β. ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

1) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1) Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
2) Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι: Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προσοχή: Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος, αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν, αν θέλουν, δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.

Γ. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

1) Να μην κάνει τίποτα. Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο ίδιος. Δεν προβλέπεται βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Έτσι, ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο:
α) θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα, αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.λπ. Γι’ αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι. Θα προηγηθούν, επίσης, στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσής τους, αν κάνουν δήλωση τοποθέτησης, αλλά η διάθεσή τους θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο μονάδων μετάθεσής τους (μεταξύ όλων των υπεραρίθμων της περιοχής μετάθεσής τους).
β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτησή του εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας (ή όμορης εάν υπάρχει) περιοχής μετάθεσης καταρχάς, οπότε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες, οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης τότε διατίθεται σε άλλη ομάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και εάν δεν υπάρχουν αναπληρωτές ή αποσπασμένοι ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (πράγμα υπερβολικά σπάνιο).
γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές μονάδες της διάθεσης, εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες, οπότε και λαμβάνει αυτές»
Τονίζουμε (με την υπάρχουσα νομοθεσία) ότι δεν χάνεται η οργανική θέση αυτού που χαρακτηρίζεται σήμερα οργανικά υπεράριθμος. Για παράδειγμα, πέρυσι χαρακτηρίστηκαν σε σχολική μονάδα του νομού, σε δύο ειδικότητες, δύο συνάδελφοι οργανικά υπεράριθμοι. Φέτος δεν υπάρχει υπεραριθμία σε καμιά ειδικότητα, γιατί μετατέθηκαν συνάδελφοι των ειδικοτήτων αυτών, οπότε παραμένουν κανονικά στην οργανική τους θέση όλοι, εκτός και αν οι ίδιοι έχουν ζητήσει βελτίωση και την πάρουν.

2) Να κάνει δήλωση άρσης υπεραριθμίας, γιατί θέλει να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα. Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθεμένων-αιτούντων βελτίωση και οριστικής τοποθέτησης), συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους:
√ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας σχολείων και
√ όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο, σε κενές θέσεις θεσμοθετημένης όμορης ομάδας.

Προσοχή: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας. Επίσης αν υπάρχει κενό και στην όμορη δεν μπορεί να διεκδικήσει χωρίς αίτηση βελτίωσης κενά σε άλλες ομάδες στην επόμενη φάση.

Διευκρίνηση: εκπαιδευτικός που έχει κριθεί οργανικά υπεράριθμος από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο και τοποθετηθεί με τις ανωτέρω διαδικασίες σε νέα οργανική θέση, αυτομάτως κάνει άρση υπεραριθμίας και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να υπηρετήσει εκ νέου την οργανική του θέση (68024/Δ2/18-6-2012, Δ/νση Προσωπικού, Τμήμα Γ΄).

3) Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη), κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε το Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτησή του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας, μπορεί, αν θέλει, εκ νέου αμέσως μετά, εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.

Πώς γίνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ4

1) Η κρίση και η άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών μέχρι τώρα γίνεται ενιαία στον κλάδο. Το ίδιο ισχύει και για τον υπολογισμό των κενών.
2) Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθεμένων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την αρ. 3508/Δ2/14-01-2010 εγκύκλιο για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης («με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες»). Τέλος, τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσταται.
Σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή των κενών θα γίνεται αναλυτικά ανά ώρες ειδικότητας.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε τις ομάδες των σχολείων και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπως βέβαια και την περιοχή μετάθεσής τους.
π.χ. Οι ομάδες στην Αχαΐα είναι οι εξής: 1) πρώην Α΄ Αχαΐας-χωρίς όμορη. 2) Πρώην Δ΄ Αχαΐας -χωρίς όμορη. 3) Σχολεία Καμαρών-Αιγίου και Διακοπτού – όμορα της Αγείρο-Ακράτας. 4) Σχολεία της Αγείρο-Ακράτας – όμορα αυτά της ομάδας (3). 5) Σχολεία Καλαβρύτων-όμορα αυτά της Κλειτορίας. 6) Σχολεία Κλειτορίας-όμορα των Καλαβρύτων, Δάφνης και Ψωφίδας. 7) Σχολεία Δάφνης-Ψωφίδας-όμρα της Κλειτορίας.

Συνάδελφοι/συναδέλφισσες,
Ελπίζουμε ότι με το παρόν ενημερωτικό απαντήθηκαν αρκετές απορίες στο ζήτημα των οργανικά υπεράριθμων. Για τις υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές (οριστικές τοποθετήσεις, βελτιώσεις, αποσπάσεις, κ.λ.π) θα υπάρξει νέα ενημέρωση, καθώς φαίνεται ότι κάποιες από αυτές θα γίνουν εντός του καλοκαιριού.

29-06-2014

Από την Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση για το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας

Άγγελος Μπουμπούλης, τακτικό μέλος, κιν. 6937152508, e-mail: agboubou@gmail.com
Γιώργος Ντάφλος, αναπλ. μέλος, κιν. 6932411300, e-mail: gntaflos0@gmail.com