Υπόδειγμα πρακτικού ενεργητικής αντίστασης στους συλλόγους διδασκόντων για αυτοαξιολόγηση σχολ. έργου 2014-15

 

«Στην/στο ……. , σήμερα …./…../2014, ημέρα …….., και ώρα …….. στο Γραφείο των καθηγητών του ………., συνήλθε ο σύλλογος με θέματα:
1) Ετήσιος προγραμματισμός Σχολ. Έτους 2014-2015 και

2) Ανάπτυξη και εφαρμογή των σχεδίων δράσης στη διάρκεια του σχολικού έτους.
Ο Σύλλογος διδασκόντων, αφού έλαβε υπ’ όψιν του

Α) Την Γ1/155922/30-9-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

Β) Τις υπ. αριθμό ………………………. πράξεις του παρόντος βιβλίου πράξεων του Συλλόγου (Σημείωση: Σχολ. Έτους 2013-2014 που ήταν ενάντια στην «αυτοαξιολόγηση» του σχ. έργου)

Γ) Την υπ αρ. ……………….. του βιβλίου πράξεων του/της  Δ/ντή/Δ/ντιας του Σχολείου κ. …………… κλ. ΠΕ……

α) αποφασίζει ομόφωνα/κατά πλειοψηφία, μετά από διαλογική συζήτηση, ότι αποδέχεται και επιβεβαιώνει το πνεύμα των αποφάσεων του Συλλόγου στα προηγούμενα πρακτικά

β) ότι, ομόφωνα/κατάπλειοψηφία, δεν εγκρίνει την ανάρτηση ποσοτικών και ποιοτικών αξιολογήσεων στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδικασίες Ετήσιου Προγραμματισμού και Εφαρμογής των σχεδίων δράσης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΕ.

γ) Όλα/ η πλειοψηφία τα μέλη/των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων δήλωσαν ότι κάνουν χρήση της Απεργίας-Αποχής και αποχώρησαν για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου που έχει προαξιολογικό χαρακτήρα για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 με βάση το έξώδικο της ΟΛΜΕ προς το ΥΠΑΙΘ.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Τίθενται υπογραφές