Ομάδες Σχολείων: Γενική Νομολογία

Α) ΠΔ 100/97 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96

Άρθρο 5: «…Στο άρθρο 5 του Π.Δ 50/96 προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως ακολούθως:
» 2. Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψη τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό τους. 

3. Από το σχολικό έτος 1997-1998 στις περιπτώσεις υπαγωγής των Σχολείων σε άλλη περιοχή μετάθεσης, για οποιοδήποτε λόγο, αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία αυτά θεωρούνται ότι ανήκουν στη νέα περιοχή μετάθεσης » . …»

Β) Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με ένσταση εκπαιδευτικού

Έγγραφο Υπ. Παιδείας, Διεύθυνση Προσωπικού Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, Τμ. Γ΄ 145098/20-11-2012, Προς Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας

«Κατόπιν ένστασης… εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

► Σειρά προτεραιότητας κατά την πλήρωση λειτουργικών κενών σε μια περιοχή μετάθεσης έχουν όλοι όσοι ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί οργανικά υπεράριθμοι και δεν κατέστη εφικτό να λάβουν νέα οργανική θέση. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97. Έπονται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 για το σχολ. Έτος 2012-2013 ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 και τελευταίοι οι εναπομείναντες εκπ/κοί στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ συγκρινόμενοι μεταξύ τους βάσει των μονάδων μετάθεσής τους.

► Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών σε μια περιοχή μετάθεσης, τοποθετούνται σε εναπομείναντα κενά οι αποσπασμένοι εντός και εκτός ΠΥΣΔΕ συγκρινόμενοι μεταξύ τους βάσει των μορίων απόσπασης.

► Τέλος, μετά την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου όλων των παραπάνω εκπαιδευτικών, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν λειτουργικά κενά, προσλαμβάνονται αναπληρωτές….»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΗΣ

 

Εξειδικευμένη Νομολογία για τις ομάδες σχολείων:

1) Οργανικές υπεραριθμίες Μαΐου – Ιουνίου

Ι) ΦΕΚ Α’45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 50 – Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«….6. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης. Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Γραφείου ή της ίδιας Διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί Γραφείο.

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985…» 

ΙΙ) ΠΔ 100/97 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96

«… Άρθρο 12 1. 0ι παρ.5 περ.(β), 6 περ.(β) του 14 του άρθρου  Π.Δ. 5Ο/96 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

»  5β. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης. 

   6β. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης «.’ …

…. 10. Για το χαρακτηρισμό εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρ.1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ 50/96. {δηλαδή: Π.Δ 50/96, άρθρο  8, 1. “Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις “».

2) Λειτουργικές υπεραριθμίες Σεπτεμβρίου

Ι) Άρθρο 12, ΠΔ 100/97:

«…2. Στο άρθρο 14* του Π.Δ. 50/96 προστίθενται παράγραφοι 9, 10,11 και 12 ως ακολούθως:

«9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδαφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου*…». * Άρθρο 14, ΠΔ 50/96:

«…7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους…».

* Σημείωση Π.Α.Μ.: «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών»

3) Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου:

Ι) ΦΕΚ Α’ 45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 50: Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«6. …γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15* αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση…

 * Σημείωση ΠΑΜ : Άρθρο 15 Μεταθέσεις σε σχολείο της ίδιας περιοχής»

 

ΙΙ) Αρ.Πρωτ.119052/Γ2/17-09-2008/ΥΠΕΠΘ, ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.», …. Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ»

«…..10. Κατά την ανάθεση των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους ή στην ίδια ομάδα σχολείων με μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου….»

******

4) ΔΣ ΟΛΜΕ,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ, Αθήνα, 18/2/2013, ΠΡΟΣ: Τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ:

«Το Υπουργείο Παιδείας προωθώντας τη λογική των ευέλικτων – ανεξέλεγκτων – αναγκαστικών μετακινήσεων εκπαιδευτικών προωθεί μέσα από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια την ενιαιοποίηση των ομάδων σχολείων εντός ΠΥΣΔΕ. Το μέτρο αυτό έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε όλες τις νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου σχετικά με τις περιοχές μετάθεσης και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις.

Για τους παραπάνω λόγους το ΔΣ της ΟΛΜΕ προτείνει στα ΔΣ των ΕΛΜΕ και τους αιρετούς των ΠΥΣΔΕ να επιμείνουν  στη διατήρηση των ομάδων σχολείων

Σημείωση Π.Α.Μ.: Η ΟΛΜΕ προσπαθεί να αποτρέψει τις συγχωνεύσεις-ενιαιοποιήσεις των ομάδων. Δεν αποκλείει την σμίκρυνσή της όπου θέλουν ΕΛΜΕ και αιρετοί.

Κωδικοποίηση:  Παναγιώτης Μπούρδαλας, τακτικός αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Αχαίας,  αν. αιρετός στο ΑΠΥΣΔΕΔυτ. Ελλάδας. Πάτρα, 20-4-2013